Research Assistants

Sicong Wang (2016-2017)

Graduate Student
Stanford University


Graduate Students

Yongxian Xu (2015-2019)

Postdoc Fellow
Zhejiang University

Pengchong Wang (2015-2019)

Shanghai Hengrui Pharmaceutical

Wei Tang (2015-2021)

Sironax

Ying Zhou (2015-2021)

Tao Ding (2015-2021)

Nanjing Jiangbei New Area

Anqi Wang (2016-2021)

Beijing Dedao Information & Technology Co.


Undergraduates

Jiahe Yang (2015-2016)

Graduate Student
University of Oxford

Yuxin Duan (2015-2017)

Graduate Student
Emory University

Xiaotian Bi (2017-2019)

Graduate Student
Caltech

Tenghui Wang (2018-2021)

Graduate Student
Scripps Research, Florida

Ziqin Wei (2019-2021)

Beijing InnoEdge Education Institution

Zhiwei Jiang (2019-2021)

Graduate Student
University of Chicago