Postdoctoral Fellows

Wei Zhang (2020-2023)

Postdoctoral Fellow
Baylor College of Medicine


Research Assistants

Yu Fu (2020-2022)


Graduate Students

Yongxian Xu (2015-2019)

Postdoc Fellow
Zhejiang University

Pengchong Wang (2015-2019)

Shanghai Hengrui Pharmaceutical

Wei Tang (2015-2021)

Sironax

Ying Zhou (2015-2021)

Shanghai Hengrui Pharmaceutical

Tao Ding (2015-2021)

Nanjing Jiangbei New Area

Anqi Wang (2016-2021)

Beijing Dedao Information & Technology Co.

Tieqiang Yue (2016-2021)

Ruirui Ma (2016-2022)

Chengdu Tianfu New Area

Feng Yuan (2016-2022)

High School Affiliated to SUSTECH

Ran Li (2017-2022)

Sironax

Ruixuan Wang (2017-2023)

Institute of Materia Medica

Junqi Yang (2017-2023)

Yi Li (2018-2023)


Undergraduates

Jiahe Yang (2015-2016)

Graduate Student
University of Oxford

Yuxin Duan (2015-2017)

Graduate Student
Emory University

Xiaotian Bi (2017-2019)

Graduate Student
Caltech

Tenghui Wang (2018-2021)

Graduate Student
Scripps Research, Florida

Ziqin Wei (2019-2021)

Beijing InnoEdge Education Institution

Zhiwei Jiang (2019-2021)

Graduate Student
University of Chicago

Yi Han (2020-2022)

Research Assistant
Harvard University

Xuefeng Wang (2020-2022)

Graduate Student
Peking University