Peng Zou, Ph.D.

zoupeng_at_pku.edu.cn
Principal Investigator
PhD in Chemistry
MIT

Jing Zhang

zhangjing39551_at_163.com
Administrative Assistant


Graduate Students

Yongxian Xu

xyx14_at_mails.tsinghua.edu.cn
Graduate student
MSc in Biology
Zhejiang University

Pengchong Wang

pengchong_wang_at_163.com
Graduate student
BS in Life Sciences
Shandong University

Ying Zhou

zyzhouying_at_pku.edu.cn
Graduate student
BE in Polymer Science
Soochow University

Tao Ding

1501110274_at_pku.edu.cn
Graduate student
BS in Chemistry
Peking University

Wei Tang

wtang_at_pku.edu.cn
Graduate student
BS in Biological Technology
Sun Yat-Sen University

Luxin Peng

pengluxin_at_pku.edu.cn
Graduate student
BS in Chemistry
Nanjing University

Feng Yuan

yuanf16_at_pku.edu.cn
Graduate student
BS in Biology
Lanzhou University

Tieqiang Yue

yuetieqiang_at_pku.edu.cn
Graduate student
BS in Chemistry
Lanzhou University

Anqi Wang

wangaq_at_pku.edu.cn
Graduate student
BS in Chemistry
Lanzhou University

Ruirui Ma

mrr2016_at_pku.edu.cn
Graduate student
BS in Chemistry
Sichuan University

Yuxin Fang

fangyx201_at_163.com
Graduate student
BS in Chemistry
Nankai University

Shuzhang Liu

liushuzhang_at_pku.edu.cn
Graduate student
BS in Chemistry
USTC

Ruixuan Wang

ruixuanwang_at_pku.edu.cn
Graduate student
BS in Chemistry
Peking University

Ran Li

li.ran_at_pku.edu.cn
Graduate student
BS in Chemistry
Shandong University

Junqi Yang

junqi_at_pku.edu.cn
Graduate student
BS in Biological Technology
Huazhong Agricultural University

Gang Wang

wangg17_at_pku.edu.cn
Graduate student
BS in Chemistry
Peking University


Undergraduates

Liyuan Zhu

yuanisgood_at_pku.edu.cn
Undergraduate
College of Chemistry
Peking University

Xiaotian Bi

ccmebixiaotian_at_pku.edu.cn
Undergraduate
College of Chemistry
Peking University

Chang Lin

1500011754_at_pku.edu.cn
Undergraduate
College of Chemistry
Peking University

Ziqi Ren

1500011828_at_pku.edu.cn
Undergraduate
College of Chemistry
Peking University

Yi Li

yiliyumu_at_pku.edu.cn
Undergraduate
College of Chemistry
Peking University

Yawei Wang

wangyawei.777_at_163.com
Undergraduate
School of resources and environment
University of Jinan


Alumni

Jiahe Yang (2015-2016)

Graduate Student
University of Oxford

Tongyao Wei (2015-2016)

Graduate Student
University of Hong Kong

Yuxin Duan (2015-2017)

Graduate Student
Emory University

Yuxin Mi (2016-2017)

Graduate Student
University of Oxford

Yu Wang (2016-2017)

Graduate Student
Scripps Research Institute

Zhongyu Zou (2016-2018)

Graduate Student
University of Chicago